Pobočka Praha zrušena

Obchodní podmínky

Všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Plastsvar s.r.o
se sídlem Janského 2237/53, 155 00 PRAHA 5
identifikační číslo: 24661619
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.kanalizacepraha.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti Plastsvar s.r.o , se sídlem Janského 2237/53, 155 00, Praha 5, identifikační číslo: 24661619 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164231 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kanalizacepraha.cz  a to prostřednictvím rozhraní webové stránky .

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce..

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i sohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
1 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Nová Ves 211, 277 52;

1 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce podkud je taková doprava sjednána;

1 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6730580227/5500, vedený společnosti Raiffeisenbank(dále jen „účet prodávajícího“);

1 bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Doprava která je uskutečňována internetovým obchodem  ( doprava Plastsvar, Doprava Toptrans či jinou spediční službou) je vždy jen doprava vozidlo bez hydraulické ruky, skládání a odpovědnost za skládání zboží nese kupující. Kupující na své náklady zajišťuje mechanizaci na skládání či lidskou sílu dle požadavku Internetového obchodu s uvážením hmotnosti dodávaného zboží. Doprava "Plastsvar " je uskutečňována do 10 prac. dní v rámci spojení více dodávek - více zákazníků a není možné si určit přesné dodání ( den a dobu). 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu.

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob zajišťující administrativní a účetní práce a zajišťující dopravu zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Požádá-li o to kupující budou osobní údaje, které poskytl prodávajícímu odstraněny a to do 15 dní od žádosti. Odstraněny budou jen osobní, které nejsou potřeba uchovávat pro potřeby zákonem daných předpisů, zákonů či nařízení.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Pravidla na VRÁCENÍ ZBOŽÍ ve lhůtě nad 14 dní (14 dní je zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy - spotřebitel)

12.1  Vrácení zboží ve lhůtě jiné než lhůta odstoupení od smlouvy - spotřebitel, tj 15 den a výše může kupující požádat o vrácení zboží (pouze spotřebitel)- netýká se  podnikatelských subjektů.

12.2  Na vrácení zboží není právní nárok a vždy musí dojít k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím (kupující musí být spotřebitel).

12.3  Zboží nesmí být zakoupeno déle než 30 dní před žádostí o vrácení zboží(kupující musí být spotřebitel) jinak bude žádost automaticky zamítnuta.

12.4. Žádost musí být podána písemně a to na adrese info@plastsvar.cz 

12.5  V případě, že bude žádost vyřízena kladně a zboží bude vráceno nepoškozeno a čisté bude vráceno finanční plnění do 5 dnů na účet kupujícího a nebo v hotovosti v sídle společnosti. Plastsvar s.r.o., Janského 2237/53, 155 00 Praha 5. Částka bude ponížena o storno poplatek ve výši 30% z finančního plnění které bude vraceno.

12.6 Odstavec 12 Pravidla na VRÁCENÍ ZBOŽÍ platí pouze pro spotřebitele a neplatí pro jakékoliv podnikající subjekty- podnikající osoby.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Plastsvar s.r.o ,Janského 2237/53, 155 00, Praha 5 4207756992777.

V Praze dne 22.05 2017

 

 

Příloha obchodních podmínek č.1: odstoupení od smlouvy

 

Kupující:
………………………………..
………………………………..


Prodávající:
Plastsvar s.r.o
Janského 2237/53
155 00 Praha 5

V ……………... dne ……………………………..


Věc: Odstoupení od kupní smlouvy č. ……………………………...uzavřené na dálku

Vážený pane, vážená paní,

dne ………………………... jsem uzavřel prostřednictvím Vašeho e-shopu kupní smlouvu č. ………………………..., jejímž předmětem byla koupě ………………………………………….v hodnotě……………………………….. Kč. Z

Tímto Vám oznamuji, že jsem se rozhodl odstoupit od výše uvedené kupní smlouvy v souladu se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Také Váš žádám o vrácení kupní ceny zboží ve výši …………….. Kč na bankovní účet č. ………………………………. do 14 dnů od doručení mnou vráceného zboží i tohoto odstoupení od kupní smlouvy.

S pozdravem
(vlastnoruční podpis)

 

Reklamační řád


1. Úvodní ustanovení
1.1. Tento Reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) obchodní společnosti Plastsvar
s.r.o., se sídlem Janského 2237/53, 155 00 Praha 5, identifikační
číslo: 246 61 619, zapsané v obchodním rejstříku C 164231 vedená u Městského soudu
v Praze (dále jen "Prodávající") se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u
Prodávajícího a u něhož jsou v reklamační lhůtě či záruční době uplatňována práva
kupujícího z vadného plnění (dále jen „Reklamace“).
1.2. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího, neupravená Reklamačním
řádem, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli
spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravená Reklamačním řádem zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, respektive zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích.
1.3. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího (dále jen
„OP“). Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s OP a s tímto
Reklamačním řádem a potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil. V případě rozporu OP a
Reklamačního řádu má přednost Reklamační řád.
1.4. Zákazníkem Prodávajícího může být kupující - spotřebitel ve smyslu § 419 občanského
zákoníku nebo kupující - podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci
své podnikatelské činnosti. Kupující – spotřebitel a Kupující – podnikatel jsou dále
společně označováni také jako „Kupující“.
1.5. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské
činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných
podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.
2. Práva z vad a záruční doba
2.1. Kupující zboží řádně a pečlivě zkontroluje po přechodu nebezpečí škody na jeho osobu,
tj. při převzetí zboží, a přesvědčí se o jeho vlastnostech, jakosti, množství a
nepoškození obalu, je-li zboží zabaleno. Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu
oznámit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit na
předávacím protokolu přepravce a tuto skutečnost oznámit na email Prodávajícího
info@plastsvar.cz.
2.2. Pokud má převzaté zboží vadu (zejména nemá určené vlastnosti nebo se nehodí ke
sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo
jakost, neodpovídá požadavkům právních předpisů), jedná se o vady zboží, za
které Prodávající odpovídá. U prodávaného použitého zboží Prodávající neodpovídá za
vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodaných za
nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
2.3. Kupující je oprávněn Reklamaci uplatnit v prodejně Prodávajícího na adrese jeho
provozovny, v níž je přijetí Reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného
zboží, případně v sídle Prodávajícího, nebo emailem na adresu info@plastsvar.cz s tím,
že vyrozumí Prodávajícího, kdy je možné se stavem zboží seznámit, jak je uvedeno
níže v případě, kdy není možné, nebo jen se značnými obtížemi, zboží odeslat
Prodávajícímu. Prodávající potvrdí Kupujícímu uplatnění Reklamace bezprostředně po
přijetí reklamace. Toto potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí Reklamace, stav
zboží bude posouzen v rámci reklamačního řízení.
2.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v záruční době 24
měsíců od převzetí zboží, pokud u tohoto konkrétního zboží nebyla při prodeji určena
výslovně záruční doba jiná. Při koupi již použitého zboží je záruční doba zkrácena
na polovinu. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného
plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená
lhůta má přednost. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem
převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení zboží nebo na
záručním listě.
2.5. Kupující u Prodávajícího uplatní vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
Prodávající se zavazuje vadu, za kterou je odpovědný a která byla uplatněna v záruční
době, bezplatně v přiměřené době odstranit. Pokud to není možné, umožní Kupujícímu
odstoupení od smlouvy a vrátí mu celou kupní cenu, případně u vady, která znamená
nepodstatné porušení smlouvy (§2002 občanského zákoníku), místo toho poskytne
Kupujícímu přiměřenou slevu.
2.6. Vyskytla-li se vada po opravě opakovaně (třetí Reklamace pro stejnou závadu nebo
čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (tři vady současně), pro které
Kupující nemůže zboží řádně užívat, může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní
ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.
2.7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, mechanického
poškození nebo nedodržení návodu k použití či provozování v nevhodných
podmínkách, vzniklých neodbornou obsluhou či zanedbáním péče o zboží, poškozením
způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením
nekvalifikovaného zásahu nebo změnou parametrů, ani za vady způsobené živly,
vandalem nebo přímo Kupujícím. Zejména Prodávající neodpovídá za vady vzniklé
nedodržením postupu pro montáž (tj. montážní návod).
2.8. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které nebylo koupeno od Prodávajícího. Nákup
prokazuje Kupující daňovým dokladem – fakturou.
2.9. Prodávající zamítne Reklamaci vady, pokud zjistí, že záruka byla porušena
neodbornou opravou nebo že vada byla způsobena neodbornou instalací, montáží nebo
obsluhou.
2.10.Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před
převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
2.11. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta pro uplatnění
práv z vadného plnění, rozhodující je lhůta počínající běžet dnem převzetí zboží
Kupujícím.
3. Vyřízení reklamace
3.1. V záruční době může Kupující uplatnit své právo z vadného plnění - podat Reklamaci.
3.2. Je-li vada na zboží:
3.2.1. Odstranitelná: zboží bude podle možností Prodávajícího opraveno nebo
vyměněno za nový kus či bude dodáno, co chybí;
3.2.2. Neodstranitelná: Kupujícímu bude vrácena kupní cena na základě odstoupení od
smlouvy, případně u vady, která není podstatným porušením smlouvy bude
Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva.
3.3. Pokud by Prodávající byl s dobou opravy v nepřiměřeném prodlení, může Kupující
požadovat výměnu za nový kus nebo postup jako u neodstranitelné vady.
3.4. Odmítne-li nebo není-li schopen Prodávající odstranit vadu věci, má Kupující nárok na
přiměřenou slevu z ceny, a pokud jde o vadu, pro kterou není možno zboží řádně
užívat, tak na odstoupení od smlouvy.
3.5. Kupující je povinen vadné zboží za účelem posouzení oprávněnosti Reklamace
Prodávajícímu doručit na adresu provozovny Prodávajícího, v níž je přijetí Reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně do sídla Prodávajícího.
Není-li toto možné či by to s sebou neslo nepřiměřené náklady, pak je Kupující povinen
umožnit Prodávajícímu se se stavem zboží seznámit, aniž by zboží bylo jinak porušeno,
rozebráno, zničeno apod. U produktů zasazovaných do země (zj. nádrže) je Kupující
povinen umožnit technikovi tyto na místě prohlédnout s tím, že do příjezdu technika
nesmí Kupující s takovým zbožím jakkoliv manipulovat, tyto odkopávat či jinak s nimi
zacházet.
3.6. V případě, když Kupující neumožní Prodávajícímu se řádně se stavem zboží seznámit
a Reklamaci posoudit, či poruší omezení u zboží usazených v zemi, neodpovídá
Prodávající za vytknuté vady, když lhůta pro odstranění vytknutých vad nezačne
v takovém případě běžet.
4. Uplatnění reklamace
4.1. Kupující je povinen uplatnit Reklamaci u Prodávajícího (případně u osoby k tomu
určené) bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží. Oznámení může učinit osobně
nebo elektronicky. Písemně uvede své kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefon, email, adresu pro zpětné zaslání), číslo daňového dokladu - faktury (přiloží jeho kopii),
označení zboží, výrobní číslo a detailní popis závady.
4.2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u Prodávajícího, zj. daňovým dokladem -
fakturou. Pokud bylo zboží při prodeji opatřeno výrobním číslem, musí být pro
uplatnění záruky identifikovatelné a shodovat se s výrobním číslem uvedeném na
daňovém dokladu – faktuře. Kupující v Reklamaci doloží záruku zboží, uvede podrobný
popis vady, své kontaktní údaje a jaký způsob vyřízení Reklamace požaduje.
4.3. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou
na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení Reklamace počíná běžet ode dne předání zboží
Prodávajícímu nebo ode dne, kdy bylo Prodávajícímu umožněno se s jinak
neporušeným zbožím seznámit.
4.4. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění Reklamace do jejího vyřízení nebo do
doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout.
4.5. Dodání zboží do Reklamace je na náklady Kupujícího, dodání zboží ke Kupujícímu je
na náklady Prodávajícího.
4.6. Prodávající se zavazuje o vyřízení Reklamace Kupujícího informovat podle jeho
požadavku e-mailovou zprávou, prostřednictvím SMS nebo telefonicky. Po vyřízení
Reklamace vydá Prodávající Kupujícímu potvrzení o době a délce reklamačního řízení
a odstraněné vadě.
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
5.2. Tento Reklamační řád je platný od 18.08.2020
5.3. Tento Reklamační řád je k dispozici v provozovnách a sídle Prodávajícího nebo jako
dokument na webových stránkách Prodávajícího www.plastsvar.cz a
www.kanalizacepraha.cz.